تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره:

در گرامر زبان ایتالیایی برای اشاره کردن به جسم یا شی و یا فرد خاص از ضمایر و صفات اشاره استفاده می کنیم . در مفهوم کلی شاید ضمایر اشاره با صفات اشاره یکسان به نظر برسند اما از نظر گرامر در زبان ایتالیایی دارای تفاوت هایی هستند .
برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
این خانه بزرگتر از آن (خانه) است.
(Questa) casa e piu grande di (quella)
(aggettivo صفت )                            (pronome ضمیر)
آن قاب زیباتر از این (قاب) است.
(Quel) quadro e’ piu bello di (questo).
(aggettivo)                          (pronome)
این درخت بهتر از آن (درخت) گل میدهد.
(Quest) albero fiorisce meglio di (quello).
(aggettivo)                                  (pronome)
این رومیزی ها بهتر از آن (رومیزی ها) اتو شده اند.
(Queste) tovaglie sono stirate meglio di (quelle)
(aggettivo)                                             (pronome)
لازم است ابتدا خوراک این کودکان داده شود و سپس آن (کودکان).
Bisogna dare da mangiare prima a (questi) bambini e poi a (quelli).
                                                       (aggettivo)                   (pronome)

صفت(Aggettivo):

صفت معمولا بعد از اسم قرار میگیرد و تابع جنس و تعداد اسم مربوط به خود است. مونث و مذکر و جمع و  مفرد صفتهای باقاعده، تابع همان قواعدی است که برای اسامی ذکر شد . اما ضمایر در زبان ایتالیایی  جایگزین اسامی در زبان ایتالیایی می شوند و از نظر تعداد و جنسیت تابع اسم جایگذین شده هستند .
  • نکته !

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره
  • صفتهای مختوم به e از جنسیت اسم خود پیروی نمیکنند!
خانه مدرن—————————la casa moderna
خانه های مدرن———————–le case modern
خانم برازنده————————la signora elegante
خانمهای برازنده———————le signore elegant
آقای برازنده————————il signore elegante
آقایان برازنده———————–I signori elegant
  • صفتهای منتهی به حروف ca, co, ga, go، مانند اسمها در حالت جمع به che, chi, ghe, ghi تبدیل میشوند و در واقع آوای خود را “گ” و “ک” حفظ میکنند.
مفرد                                                      جمع
Sporca                                               sporche
Lunga                                                 lunghe
Sporco                                               sporchi
Lungo                                                  lunghi
  • صفتهای منتهی به حروف cia, cio, gia, gio ، مانند اسمها در حالت جمع به ce, ci, ge, gi تبدیل میشوندو در واقع آوای خود را”ج” و “چ” حفظ میکنند.
مفرد                                                           جمع
Grigia                                                      grige
Grigio                                                      grigi
Marcio                                                    marci
Marcia                                                    marce
  • صفهت های رنگ زیر هیچگاه تغییر نمیکنند:
Violarosamarronelilla, bluarancione

مفرد                                                                                  جمع
il vestito blu لباس آبی                                       il vestiti blu  لباس های آبی
la giacca marrone کت قهوه ای                            la giacche marrone کت های قهوه ای
il fazzoletto rosa دستمال صورتی                        il fazzoletto rosa  دستمال های صورتی
la cravatta viola کروات بنفش                            la cravatta viola کروات های بنفش


صفتهایی که قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده می آیند:
Nessuno, buono, santo, grande, bello
Nessun palazzo, buon divertimento, Sant’Angelo / San Francesco
Grand cinema, bel vestito
  • ضمایر شخصی فاعلی:(pronomi personali soggetto)
من                             io                                    ما                         noi
تو                                tu                                   شما    voi
او / شما مودبانه              lei                                  آنها/شما مودبانه          loro
او (حیوان/ اشیاء)           lui/lei – esso/essa      آنها (حیوان/اشیاء)        loro – essi/esse

  • در زبان ایتالیایی برای سوم شخص مذکر از ضمیر شخصی فاعلی lui و برای سوم شخص مونث از ضمیر شخصی فاعلی lei و برای مخاطب محترمانه از ضمیر شخصی فاعلی Lei (با حرف اول بزرگ) و برای مخاطب جمع محترمانه از ضمیر شخصی فاعلی Loro (با حرف اول بزرگ) استفاده میکنیم.

شما می توانید با ثبت نام در سایت آموزش زبان توآموز به یادگیری زبان ایتالیایی به صورت غیر حضوری و اینترنتی بپردازید . همچنین می توانید از کلاس خصوصی زبان ایتالیایی با قیمت مناسب و اساتید برتر جهت آموزش زبان ایتالیایی بهره مند شوید .

Comments

Popular posts from this blog

گرامر زبان ایتالیایی

حروف اضافه ترکیبی در زبان ایتالیایی